NODERĪGI
1. Atbildīgā būvdarbu vadītāja rīkojums
2. Atsevišķu būvdarbu veicēja būvdarbu vadītāja rīkojums
3. Atbildīgā Būvuzrauga rīkojums
4. Projekta vadītāja rīkojums
5. Darba aizsardzības koordinatora projekta sagatavošanas posmā rīkojums
6. Darba aizsardzības koordinatora projekta izpildes posmā rīkojums
7. Tehniskās apsekošanas veicēja rīkojums
8. Par darba aizsardzību atbildīgās personas norīkojums
9. Par objekta ugunsdrošību atbildīgā darbinieka norīkojums
10. Par kravas celtņa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi atbildīgā speciālista norīkojums (kravas celtņa nomas pakalpojuma saņēmēja norīkojums)
11. Par kravu pārvietošanu, izkraušanu un iekraušanu īpaši norīkota nodarbinātā norīkojums
12. Par sastatnēm atbildīgā speciālista norīkojums
13. Nodarbibāta norīkojums metāla vai betona karkasu, veidņu un smagu saliekamo būvdetaļu darbu uzraudzībai
14. Atsevišķu būvdarbu veicēja nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts
15. Atsevišķu būvdarbu veicēja segto darbu pieņemšanas akts
16. Tehniskās apsekošanas / izpētes uzdevums
17. Apkures sistēmas hidrauliskās pārbaudes akts
18. Akts par izpildītiem darbiem (forma 2)
19. Nodarbinātā apliecība
20. Ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas hidrauliskās pārbaudes akts
21. Tehniskās uzraudzības veikšanai gāzvadu sistēmā kompetentas personas norīkojums
22. Iekšējo gāzesvadu sistēmas stiprības pārbaudes akts
23. Gāzapgādes sistēmas un instalācijas hermētiskuma pārbaudes akts
24. Elektroietaišu montāžas darbu pieņemšanas protokols
25. Ģeotehniskās izpētes tehniskais uzdevums
26. Būvprojekta daļas vadītāja rīkojums
27. Būvprojekta vadītāja rīkojums
28. Ūdensapgādes sistēmas hidrauliskās pārbaudes akts
29. Zemejuma iekārtas pretestības mērījumu protokols
30. Iesniegums azbesta vai azbestu saturošo materiālu demontāžai un demontāžas darba plāns
31. Atsevišķu būvdarbu veicēja segto darbu pieņemšanas akts (Autoceļu un ielu būvnoteikumi)
32. Gāzesvada būvdarbu pase
33. Iekšējo gāzesvadu sistēmas būvdarbu pase
34. Gāzvadu pievienojuma pie ēkas potenciālu izlīdzināšanas sistēmas pieņemšanas protokols
35. Būvsapulces protokols
36. Akts par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas montāžas darbu pabeigšanu
37. Akts par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmaspirmsekspluatacijas regulejumu
38. Akts par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma pieņemšanu ekspluatācijā
39. Segto darbu pieņemšanas akts (Ēku būvnoteikumi no 28.09.2018)
40. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts (Ēku būvnoteikumi no 28.09.2018)
41. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts (Ēku būvnoteikumi no 28.09.2018)
42. Segto darbu pieņemšanas akts (Autoceļu un ielu būvnoteikumi no 25.09.2018)
43. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts (Autoceļu un ielu būvnoteikumi no 25.09.2018)
44. Ventilācijas sistēmas pabeigtības pārbaudes akts saskaņā ar EN 12599
45. Būvizstrādājumu, iekārtu nomaiņas saskaņošanas akts
46. APLIECINĀJUMS par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai