NODERĪGI

Ugunsdrošības noteikumi (01.09.2016.)

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts
Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts
Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts
Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai

Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (02.02.2008.)

Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu

Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība (29.12.2010.)

Norīkojums darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” (30.06.2015.)

Tehniskās apsekošanas atzinums

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (27.05.2017.)

Būvniecības koptāme Kopsavilkuma aprēķins Lokālā tāme

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība (01.10.2014.)

Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļi)
Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācija)
APLIECINĀJUMS par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
Būvdarbu vadītāja saistību raksts
Būvuzrauga saistību raksts
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā (18.03.2014.) stājušies spēkā 01.09.2014.

Norīkojums darbam augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (stājas spēkā: 06.06.2017.)

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts
Segto darbu pieņemšanas akts
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Autoceļu un ielu būvnoteikumi (14.10.2014.)

Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai/pārbūvei/jaunai būvniecībai
Segto darbu pieņemšanas akts
Būvdarbbu pabeigšanas akts
Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā