ФАЙЛЫ

Правила пожаробезопасности (01.09.2016.)

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts
Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts
Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts
Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai

Требования по защите труда при проведении строительных работ (02.02.2008.)

Iepriekšējs paziņojums par būvdarbu veikšanu

Правила о латвийском строительном нормативе LBN 305-15 "Геодезические работы в строительстве" (30.06.2015.)

Правила технического надзора грузовых кранов (29.12.2010.)

Norīkojums darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos

Правила о латвийском строительном нормативе LBN 405-15 “Техническое обследование зданий” (30.06.2015.)

Tehniskās apsekošanas atzinums

Правила о латвийском строительном нормативе LBN 501-17 “Правила определения строительной стоимости” (27.05.2015.)

Būvniecības koptāme Kopsavilkuma aprēķins Lokālā tāme

Правила устройства, строительства и надзора сетей электронной связи (01.10.2014.)

Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļi)
Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācija)
APLIECINĀJUMS par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
Būvdarbu vadītāja saistību raksts
Būvuzrauga saistību raksts

Строительные правила о зданиях (02.09.2014.) введены в действие 01.10.2014.

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Требования по защите труда при проведении высотных работ (18.03.2014.) введены в действие 01.09.2014.

Norīkojums darbam augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos
Segto darbu pieņemšanas akts
Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Строительные правила об автодорогах и улицах (14.10.2014)

Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai/pārbūvei/jaunai būvniecībai
Segto darbu pieņemšanas akts
Būvdarbu pabeigšanas akts
Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā
APLIECINĀJUMS par būves vai daļas gatavību ekspluatācijai